YAŞAYAN FOSİLLER

BİTKİ FOSİLLERİ

Tüm canlılar Allah'ın "Ol" emri ile yoktan var edilmişlerdir. Kuşkusuz Allah, onları tarihin herhangi bir döneminde, günümüzdeki halleriyle yaratıp var etmeye kadirdir. Evrimcilerin kavrayamadıkları, görmezden gelmeye çalıştıkları gerçek budur. Ama fosil kayıtları, görmezden gelinmeyecek kadar açık bir şekilde 'Yaratılış Gerçeği'ni ilan etmektedir.

35 milyon yıllık Söğüt ağacı dalı

Yaklaşık 20 milyon yaşında bir tür çam kozalağı fosili.

49 milyon yıllık Florissantio

Çiçekli bir bitkiye ait bir fosil (Archaefructus liaoningensis). Bu fosilin, şimdiye kadar bulunan bitki fosillerinin, en eskilerinden olduğu kabul edilmektedir. Geçmişi 130 milyon yıl öncesine dayanan çökellerin içinde bulunan ve tüm çiçekli bitkilerin ayırt edici özelliğine sahip olan bu fosilde, meyveye dönüşecek olan tohumları barındıran dişi organlar mevcuttur. Günümüz çiçekli bitkilerinden hiçbir farkı yoktur.

Ankara, Kızılcahamam yakınlarında bulunan bir tür çınar yaprağına ait bu fosil, 18 milyon yıl öncesine aittir. Günümüz çınar yapraklarıyla tam olarak aynı özellikleri taşımaktadır.

Mikroskopta yüksek ölçekte büyütülmüş polen fosili

146-65 milyon yıllık bu polen tanesi, bilinen en eski kapalıtohumlu polen türlerinden biridir. Bu polen, çeşitli bitkiler tarafından günümüzde de aynı şekliyle üretilmektedir.

"Evrim aldatmacası", milyonlarca yıl önceki örnekleri bulunan yaşayan fosillerle, açıkça ortaya çıkmıştır. Bu canlılar, günümüzde hala, aynı özellik ve donanımlarla yaşamaya devam etmektedirler.

Yaklaşık 350 milyon yıllık bir bitki fosili olan Alepthopteris ve
günümüzdeki benzeri

345-270 MİLYON YILLIK PULLU AĞAÇ FOSİLİ

35 milyon yıllık Söğüt ağacı dalı

Yaklaşık 20 milyon yaşında bir tür çam kozalağı fosili.

49 milyon yıllık Florissantio

Lepidodendron
(pullu ağaç)günümüzden 345-270 milyon yıl önce yaşamış bir bitkidir. Fosilin büyütülmüş resminde de görüldüğü gibi Lepidodendron ağacının fosilleşmiş olan gövdesinin yüzeyinde, yapraklarının başlamış olduğu yerlerin izleri çok belirgindir. Hatta damarlı demetin gövdeden, yaprağın sapına geçmiş olduğu yerlerde elmas şeklindeki yaprak izlerinin merkezleri de rahatlıkla görülmektedir. Bu canlı, günümüzde de aynı şekli ile varlığını sürdürmektedir.

Quercus hispanica,
Günümüzde meşe ağacının, yaklaşık 145 milyon yıl önce yaşamış olan bir cinsinin fosilidir. Günümüz meşe ağaçlarından farksızdır.

Eğrelti otu benzeri yaprakları olan Sphenopterid bitkisi kompleks yapılı bir bitkidir. Dış görünüş olarak günümüz bitkilerinden hiçbir farkı olmayan bu bitkinin fosilinde, yaprakları çok net görülmektedir. Resimdeki S. elegans türü, Karbonifer Dönemi'ndendir. (325-290 milyon yıl önce)

Tekrar tekrar bölünen bileşik yapraklardan oluşan bu bitki, Senftenbergia plumosa  türüdür. Karbonifer Dönemi'ne (300 milyon yıl öncesine) ait bir bitkidir.

Eğrelti otu ağacının, 300 milyon yıl öncesinden bir limes kayasının içinde fosilleşmiş örneği, olduğu gibi durmaktadır.

Eğrelti otu ağacı, uzunluğu 6 m'ye kadar uzanan günümüze ait bir türdür.

Pecopteris miltani, 365-290 milyon yıl önce yaşamış olan bir bitkidir. Günümüzdeki örnekleriyle hiçbir farkı yoktur.


Yedi gök, yer ve bunların içindekiler O'nu tesbih eder; O'nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur, ancak siz onların tesbihlerini kavramıyorsunuz. Şüphesiz O, halim olandır, bağışlayandır.
(İsra Suresi, 44)


Günümüzde yaşayan Cryptomeniajaponica
adlı ağaç, 300 milyon yıllık fosili ile tamamen benzerdir. (Solda başta)

Asterophyllites grandis
350 milyon yıllık bir bataklık bitkisi fosili ve günümüzdeki benzeri

Yüz milyonlarca yıldır hiçbir değişime uğramadan günümüze kadar gelen bu bitkiler, evrim teorisini yalanlayan en önemli delillerdendir.

Baragwanathia, en eski damarlı kara bitkisidir. Yaprakları olan dallar, 28 cm uzunluğundadır. Bu dalların genişliği 1-2 cm dir. B.Longifolia türü (resimde görülen) bitki, Avustralya, Victoria'da bulunmuştur. 400 milyon yıllık bir bitkidir. Üst Siluryen Dönemi'ne aittir. Bu bitkinin yaşayan örnekleri günümüzde mevcuttur.

65-54 milyon yıllık Sığla ağacı fosili.
Bu ağaçlar genellikle 25 metreye kadar uzarlar. Günümüzde mobilya ve kağıt yapımında kullanıldıkları için ekonomik açıdan oldukça önemli kabul edilirler.


O, gökten su indirendir. Bununla herşeyin bitkisini bitirdik, ondan bir yeşillik çıkardık, ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, -birbirine benzeyen ve benzemeyen- üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler (kılıyoruz.) Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır.
(Enam Suresi, 99)