Darwinizm'i tam anlam�yla susturan ya�ayan fosillerin say�s� milyonlar� bulmaktad�r. Bunlar�n bir k�sm�, depolarda saklanmaktad�r. Sadece �ok az bir k�sm� baz� m�zelerde sergilenmektedir. Bu site, Darwinizm'e tam cevap h�km�nde olan bu fosillerin gizlenmesine sebep olan ve kamuoyuna sunulmas�n� engelleyen zihniyete son vermek i�in haz�rland�.
Fosil kay�tlar�na g�re t�rlerin k�keni
Fosil kay�tlar�ndaki dura�anl�k:Stasis
Ya�ayan fosillerden �rnekler
Ya�ayan fosiller evrimi reddediyor

�nemli not: "Evrimin Fosillere Yenili�i" kitab�n� mutlaka bilgisayar�n�zda bulundurun. Bu kitap �ok �zl� ve ger�ek teknik bilgiler i�erir. Tamam� ispat materyalidir ve reddedilemeyecek bilgilerden olu�ur. Siz okumasan�z bile ba�kalar� okuyabilir.


D�NYADA B�R �LK !
YARATILI� M�ZES� �STANBUL'DA A�ILDI >>>
Y�z Milyon Y�ll�k Ta�la�m�� Fosiller "Biz Evrim Ge�irmedik, Yarat�ld�k" Diyor >>>
YEN� YAYINLAR:

Medeniyetler �at��mas� Darwinist Zihniyetin �r�n�d�r (Makale)
Darwinizm ile �lmi M�cadelenin �nemi (Makale)
Darwin'in Anlayamad��� Kambriyen (Kitap)
Tarihi bir Yalan: Kabata� Devri (Site)

Darwinist Propagandaya NET CEVAPLAR
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."